ГРАДИТЕЛСКИ ЛОЗИ И СЕМЕЈСТВА – СМИЛЕВО

Смилевските мијаци кои потекнуваат од малореканските села Галичник, Лазарополе, Гари и Тресонче, ја продолжиле копаничарската, зографската и градителската традиција на своите претци. „Иако самоуки тие биле познати архитекти, инженери, градители и раководители на претпријатија од слична природа. Сите беговски, пашински конаци, сараи, касарни и други монументални згради во Битола биле дело на смилевци. Сите патишта… Continue reading ГРАДИТЕЛСКИ ЛОЗИ И СЕМЕЈСТВА – СМИЛЕВО

ГРАДИТЕЛСКИ ЛОЗИ И СЕМЕЈСТВА – ВЕВЧАНИ

Мајсторите од ова село имале долга градителска традиција. Тие како добри мајстори зидари, фасадери и гипсари биле распространети низ целиот југоисточен регион на Балканскиот Полуостров и подалеку. Нив ги сретнуваме во Бугарија, Србија, Романија, Грција, Албанија, Русија, Бесарабија и Персија.   Меѓу првите мајстори градители се споменува Нове Русески. XIX / IV НОВЕ РУСЕСКИ градел… Continue reading ГРАДИТЕЛСКИ ЛОЗИ И СЕМЕЈСТВА – ВЕВЧАНИ

ГРАДИТЕЛСКИ ЛОЗИ И СЕМЕЈСТВА – КРУШЕВО

ХIX / IV кв СТОЈАН ВЕЗЕНКО, бил мајстор којшто градел јавни објекти низ Македонија и Турција. Ги изградил Исмаиловиот сарај и турската касарна во Битола, касарната во Сараево, мостовите на реките Нишава кај Ниш и Марица кај Одрин. ГРАДИТЕЛСКИ ЛОЗИ И СЕМЕЈСТВА – ГИНОВЦИ ХVIII / IV кв НЕГРЕ БЛАЖЕВ ФРЧКОВСКИ (1780-1843) бил син на… Continue reading ГРАДИТЕЛСКИ ЛОЗИ И СЕМЕЈСТВА – КРУШЕВО

ГРАДИТЕЛСКИ ЛОЗИ И СЕМЕЈСТВА – БИТУШЕ

Мајсторите од ова село работеле во Беломорска Македонија, Србија, Црна Гора, Албанија и Бугарија. Тие биле организирани во тајфи и на секоја тајфа стоел водач. Тајфите биле составени од мајстори кои претежно биле во роднински врски, но по потреба во нив работеле и мајстори од соседните села Требиште, Велебрдо, Ростуше и други места, како и… Continue reading ГРАДИТЕЛСКИ ЛОЗИ И СЕМЕЈСТВА – БИТУШЕ

ГРАДИТЕЛСКИ ЛОЗИ И СЕМЕЈСТВА – ОСОЈ

Од ова село потекнувале познати фамилии на резбари и зографи. Познат бил резбарскиот род на Филиповци. Како најстар резбар се споменува Дичо, тој имал син Аврам. Лозата на семејството Филиповци ХVIII / IV кв АВРАМ (1780) бил син на Дичо, познат резбар од овој род. Работел во резбарската тајфа на Петар Филипович-Гарката. Учествувал во изработката… Continue reading ГРАДИТЕЛСКИ ЛОЗИ И СЕМЕЈСТВА – ОСОЈ

ГРАДИТЕЛСКИ ЛОЗИ И СЕМЕЈСТВА – ТРЕСОНЧЕ

Лозата на семејствата Рензовци и Зографовци Најпознатиот род на градители, зографи и резбари од селото Тресонче биле семејствата на Рензовци и Зографовци чиешто потекло датира од крајот на ХVII и почетокот на ХVIII век. Нивната лоза започнала со мајсторот Мирче кој живеел на преминот на двата века. Тој имал син кој се викал Богдан. ХVIII… Continue reading ГРАДИТЕЛСКИ ЛОЗИ И СЕМЕЈСТВА – ТРЕСОНЧЕ

ГРАДИТЕЛСКИ ЛОЗИ И СЕМЕЈСТВА – ГАЛИЧНИК

Мајсторите од Галичник претежно се занимавале со зографство и резбарство. Од тука потекнува познатиот резбарско-зографски род, родот Фрчковски. Нивната активност се одвивала во втората половина на ХVIII век. ХVIII / II кв БЛАЖЕ ФРЧКОВСКИ (1748) бил првиот претставник на овој род. Имал син Негре кого го обучил во резбарскиот и иконографскиот занает. ХVIII / IV… Continue reading ГРАДИТЕЛСКИ ЛОЗИ И СЕМЕЈСТВА – ГАЛИЧНИК

ГРАДИТЕЛСКИ ЛОЗИ И СЕМЕЈСТВА – ЛАЗАРОПОЛЕ

Мајсторите од ова село претежно се занимавале со зографство. Познати биле семејствата Дулевци (Коловски), Кошевски, Чучковци, Крстевски, како и фамилијата Мажовци. Од Мажовци потекнувале Радул, Јосиф, Јаков и Исаија. ХIX / III кв ИСАИЈА МАЖОВСКИ (1858-1926), освен со зографство се занимавал и со градителство. Тој ја изградил црквата во селото Бежаново како и училиштето во… Continue reading ГРАДИТЕЛСКИ ЛОЗИ И СЕМЕЈСТВА – ЛАЗАРОПОЛЕ

ГРАДИТЕЛСКИ ЛОЗИ И СЕМЕЈСТВА – ТРЕСОНЧЕ

Лозата на семејствата Рензовци и Зографовци Најпознатиот род на градители, зографи и резбари од селото Тресонче биле семејствата на Рензовци и Зографовци чиешто потекло датира од крајот на ХVII и почетокот на ХVIII век. Нивната лоза започнала со мајсторот Мирче кој живеел на преминот на двата века. Тој имал син кој се викал Богдан. ХVIII… Continue reading ГРАДИТЕЛСКИ ЛОЗИ И СЕМЕЈСТВА – ТРЕСОНЧЕ