МИЛАН М. НИКОЛИЌ

MILAN M. NIKOLIC

1890 – 

Живеел и работел во Крушевац, Србија. Бил овластен градежен инженер и имал сопствено биро. Покрај тоа што се занимавал со проектирање на објекти од областа на домувањето, се занимавал и со
изведба. Во 1939 година изградил сопствена куќа (Пе1) на ул. „Кнез Милош“ („Борка Талески“), бр. 77 во Скопје и како инженер претприемач отворил биро на ул. „Доситеева“ („Ѓуро Стругар“), бр. 30 во Скопје.

Негови проекти се:

1928 – Индивидуалната семејна куќа (Сут+П+Манс) на Анѓа Кастеланиќ на аголот од улиците „Караѓорѓева“ („Иво Рибар Лола“)и „Цар Душан“
(„Св. Климент Охридски“) во Скопје;

1931 – Станбениот објект (П+2) на Риста Јаникиевиќ на ул. „Венац Цара
Душана“ („Св. Климент Охридски”) во Скопје;

1932 – „Индивидуалната семејна куќа (Сут+П) на Никола Божиновиќ на ул. „Вучитрнска“ (не постои), бр. 18 во Скопје;

1932 – Индивидуалната семејна куќа (П+1) на Лефтерија Поповиќ на аголот од улиците „Генерал Ковачевиќ“ („Антоние Грубишиќ“)и „Обилиќев Венец“ („Ленинова“) во Скопје;

1933 – Индивидуалната семејна куќа (П) на Ѓорѓе Јовановиќ на ул. „Баковска“ (не постои) во Скопје;

1933 – Индивидуалната семејна куќа (Сут+П) на Јанко Шкаперда на ул. „Кнегиња Зорка“ („Димитрие Туцовиќ“) во Скопје;

1934 – Станбениот објект (П+2) на Онче Андоновиќ на ул. „Војвода Мишиќ“ („Велко Влаховиќ“) во Скопје;

1936 – “Индивидуалната семејна куќа (Сут+П) на Душан Јовановиќ на ул. „Задарска“ („Владимир Назор“) во Скопје;

1936 – Индивидуалната семејна куќа (П) на Боро Тасиќ на „Преспански кеј“ (не постои) во Скопје;

1937 – Индивидуалната семејна куќа (П) на Јрубомир Петковиќ на ул. „475“ (не постои) во Скопје.

Други негови проекти во Архивот на град Скопје:

1931 (Кутија 63): 64

1932 (Кутии 72 и 73): 16, 67, 79, 80; 125, 137, 145

1933 (Кутии 87, 88 и 89): 135, 142, 145; 78, 151, 158, 181, 204

1934 (Кутии 92 и 93): 127, 182, 3/7; 3/47

1936 (Кутии 120 и 122): 49; 124

1937 (Кутии 138, 139, 140 и 141): 1: 6; 2, 16, 21, 24, 36;
106, 113, 117; 27, 31, 46, 47

1938 (Кутии 151,152, 153 и 154): 5,8; 10, 16, 17, 31; 17;
2, 3, 15,24, 29

1939 (Кутии 162, 164 и 166): 78, 87, 92, 106; 31, 39; 49;
52, 55, 56

1940 (Кутии 178 и 179): 6, 12, 29, 41, 46, 47

 

Previous articleБОГДАН НЕСТОРОВИЌ
Next articleГЕОРГЕ СИМОТА